- PROJECTE SOBRE SÒL DE SEPES I PROPIETARIS PARTICULARS -

Raúl Navarro – 11/10/2020 – ALICANTE. Font: Alicante Plaza. Veure notícia original.

El projecte d’ampliació del polígon de les Atalayas deixa de ser només una reivindicació empresarial i un compromís assumit per la voluntat política. Després de quasi quatre anys d’estudis, converses i contactes amb l’entitat estatal de sòl Sepes, la proposta comença a tindre un primer reflex en els pressupostos municipals de 2021 que tracta d’ultimar ara l’actual equip de Govern (PP i Cs).

Els dos partits aliats al capdavant de l’Ajuntament preveuen habilitar una partida pròxima als 500.000 euros amb el propòsit de traure a concurs el treball de redacció del Pla Especial que resulta necessari per a dissenyar l’ampliació de l’àrea empresarial. Es tracta del mateix tràmit amb el qual es va canalitzar el creixement del Parc Científic de la Universitat d’Alacant (UA) en altres 800.000 metres quadrats.

 

En quina superfície s’actuaria en el cas de les Atalayas? L’objectiu és esgotar totes les possibilitats de creixement del recinte industrial amb el desenvolupament d’altres 700.000 metres quadrats de parcel·les per a la implantació d’empreses, malgrat que al principi s’havia contemplat la possibilitat que poguera guanyar fins a 1,5 milions de metres.

Ara, en aqueixa extensió de 700.000 metres quedarien incorporats tant els terrenys propietat del Sepes com els d’altres propietaris particulars. El disseny d’aqueix Pla Especial hauria d’integrar, a més, una zona de rambla que separa el polígon actual de l’àmbit en el qual s’estendria la seua ampliació. Per a això, ja es contempla la creació d’un pas canalitzat com a itinerari fluvial amb pas d’aigua continu, a executar al costat de les obres d’urbanització del polígon.

Durant el procés de redacció d’aqueix Pla Especial, el bipartit ha de concretar amb quins mitjans es finançaria el seu desenvolupament. És a dir, qui assumiria el seu cost. L’esperable és que la urbanització siga a càrrec dels propietaris del sòl que, després, podran comercialitzar les parcel·les obtingudes. Es tracta d’una circumstància que afectaria especialment a Sepes, a l’ésser el titular de la majoria d’aqueixa superfície. Fins ara, la societat adscrita al Ministeri de Foment sí s’ha mostrat partidària de participar en la creació de nou sòl industrial sempre que existira una demanda empresarial acreditada.

A més, tot sembla indicar que la generació d’aqueixos sòls s’organitzaria per fases, de manera que el seu progressiu desenvolupament i venda podria sufragar les obres de les fases posteriors. De fet, al principi s’havia plantejat dur a terme només una primera ampliació que es considerava urgent sobre 127.000 metres quadrats, en l’àrea propietat del Sepes. Una vegada coberta aqueixa primera zona, es procediria a executar la resta amb el rèdit obtingut després de la seua venda. Al mateix temps, es tractaria d’acordar l’arribada d’ajudes de la Generalitat per a desenvolupar els treballs, a través de la Conselleria d’Economia.

Pel que respecta a la demanda empresarial, la veritat és que l’Agència Local de Desenvolupament que dirigeix Mari Carmen de España (PP) té documentada la demanda que la pròpia entitat de conservació de les Atalayas va traslladar a l’Ajuntament l’any 2017. Aqueix llistat de necessitats de sòl industrial donava compte de peticions de parcel·les formulades per dotze companyies. Es tractava de Jimten (dedicada a la fabricació de subministraments de lampisteria), que estaria interessada a adquirir 50.000 metres quadrats; de Truckdeal (reparació de grues, camions i carrosseries), que requeria d’una altra parcel·la de 12.000 metres; de Alumed Sistemas (fabricació d’estructures metàl·liques), que necessitava aqueixa mateixa superfície; de Punto Gofre (fabricació de pa i productes frescos de fleca), que també demandava 12.000 metres; d’Euro Cala 2007 (lloguer de béns immobiliaris), que sol·licitava 10.000 metres; la mateixa demanda de Papi Transitos (activitats annexes al transport) i de Peñalver Concept (intermediaris de comerç tèxtils).

En aqueixa llista de demandants de sòl figuraven també Atramentum (comerç a l’engròs), que necessitava 7.000 metres quadrats; Cargas Internacionales Alicante (transport de mercaderies per carretera), que requeria altres 5.000; just la mateixa superfície que sol·licitava ID Electroquímica (fabricació de productes electrònics) i Logística Quirant (transport de mercaderies per carretera). Finalment, figuraria Redpetroil, l’estació de servei del polígon, que estava interessada a guanyar altres 2.000 metres. En el seu conjunt, les peticions d’aqueixes dotze companyies sumava una demanda global de 140.000 metres quadrats, com va informar aquest diari llavors.

Author: admin

11/10/2020 | Alacant fa el pas i consigna fons per a dissenyar l’ampliació de Atalayas en altres 700.000 metres