HISTÒRIA DE L'ENTITAT: MEMÒRIA GRÀFICA DE 15 ANYS

El Parc Empresarial de Las Atalayas aquesta situat en el quilometre 405 de la carretera de Madrid N-330.El poligono industrial és de promoció publica, promogut per la Societat Estatal de Promoció i Equipament de Sòl SEPES (dependent del Ministeri de Foment). S’insereix en la política de promoció de sòl industrial duta a terme pel Ministeri de l’Habitatge. La idea sobre la localització d’un polígon de promoció estatal sorgeix en 1968. És en 1973 quan s’aproven els projectes d’urbanització. És a partir de la dècada dels 90 quan l’Ajuntament concedeix llicència municipal d’obres i el polígon comença a funcionar com a zona industrial

HISTÒRIA DE L'ENTITAT DE CONSERVACIÓ

La contínua obertura de nous centres de treball en el Polígon Industrial “Las Atalayas” va determinar l’any 1.999 l’oportunitat d’aglutinar a totes aquestes en una organització estable que vinguera a regir la conservació del Polígon i les relacions entre les empreses.

A l’octubre de 1.999 SEPES i la, llavors, Associació d’Empresaris del Polígon Industrial “Las Atalayas” van convocar als propietaris del Polígon a una reunió, en el qual es va exposar l’objecte i efectes de la constitució d’una Entitat de Conservació, acordant-se per unanimitat dels presents s’instara l’aprovació definitiva dels Estatuts de l’Entitat l’aprovació inicial de la qual s’havia produït en 1.994.

Després de diverses reunions amb representants de l’Excm. Ajuntament d’Alacant, per Comissió de Govern de data 2 de febrer de 2.000, es va adoptar l’Aprovació Definitiva dels Estatuts de l’Entitat de Conservació del Polígon Industrial “Las Atalayas”.

El 17 d’abril de 2.000 se celebra, en la Cambra de Comerç d’Alacant, l’Assemblea General que acorda per unanimitat la Constitució de l’Entitat de Conservació i es trien les persones que formaran la Junta de Govern, facultant al President de la mateixa per a gestionar la inscripció registral dels acords adoptats. Després d’elevació a públic dels mateixos i després de l’aprovació de l’Ajuntament d’Alacant de la Constitució de l’Entitat, per resolució de 10 de maig de 2.001 s’inscriu l’Entitat en el Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores, Núm. 276.

La Seu de l’Entitat se situa en l’antiga caseta de vendes del Polígon que SEPES cedeix a l’Entitat.

PRIMERA JUNTA DE GOVERN

■ President: D. José Vicente Gregory Fernández (Alacantina de Renda i Gestió, S.A.)
■ Vicepresident: D. Francisco Samper Martínez (Transports Buytrago, S.A.)
■ Secretari: D. Miguel Carratalá Ferrández (Enrique Ortiz e Hijos Cont. O, S.A.)
■ Tresorer: D. Manuel Zaplana Antón (Capisa Societat Coop. Val.)
■ Vocal 1º: D. Rafael Gamonal Campos (SEPES Entitat Pública Empresarial de Sòl).
■ Vocal 2º: D. Francisco Sánchez Martí (Hidrotérmica Comercial, S.A.)
■ Vocal nat: D. José Luis Pamblanco Ayela (Excmo. Ajuntament d’Alacant)
■ Director de Gestió. D. Vicente José Seguí Picó

Al llarg de la història de l’Entitat altres representants de propietaris han integrat la Junta de Govern: Ricardo Martín (Sepes), Ramón Calvo, Fernando Martínez, Pedro Bayón i Joaquín Tallada (Altadis, S.A.), Ignacio Alvarez-Cienfuegos (Alicer, S.A.-Porcelanosa), Miguel Garrido (Carelsa), Antonio López (Logisland, S.A.-Seur), Serafín Ferreiros i José Quiles (Jimten, S.A.), Rafael García (Garbosch, C.B.), Javier Antón (Suesa, Expert), Vicente Papi (Papi Trànsits, S.L.). Tots ells, juntament amb la resta de propietaris del Polígon, han cregut sempre en la necessitat que Atalayas tinguera un òrgan de gestió i han contribuït desinteressadament a la configuració actual de la nostra Entitat.

El 12 de juny de 2.001, se celebra la primera Assemblea General Ordinària de l’Entitat en la Cambra de Comerç d’Alacant, on s’aproven els primers pressupostos i es marquen les directrius que regirien l’Entitat, centrades en l’objectiu de dotar al Polígon de tots aquells serveis que el configuren en un nucli empresarial en el qual es conjuguen l’eficàcia amb l’habitabilitat per als usuaris que el freqüenten.

En la primera etapa, es contracta a l’empresa Wincontrol Seguretat, S.L. per a establir un servei de Seguretat Privada que es manté actualment, s’enjardinen les illetes del Polígon i es contracta un manteniment, s’aconsegueix l’arribada de l’Autobús Públic al Polígon, es potencia la recollida de residus sòlids, s’aconsegueix que Sepes senyalitze els vials, s’incrementa la seguretat del trànsit amb la construcció d’una rotonda en l’encreuament d’entrada del Polígon.

Amb posterioritat s’organitza una retirada de residus sòlids del Polígon i es tramita com a organisme intermedi Ajudes de Consolidació i Competitivitat de les Pimes.

L’any 2.002, aprofitant l’obertura de la factoria d’Altadis (antiga Tabacalera) es contracta un servei privat d’autobús per a complementar el servei públic i es lloga un mòdul prefabricat per a situar un servei de repartiment de correus amb atenció d’un funcionari, s’adquireixen 25 expositors per a situar els plans i directori d’empreses del Polígon i es presenta la web www.atalayas.com.

En 2.003 s’acorda en Assemblea la incorporació a la Federació de Polígons de la Comunitat Valenciana (FEPEVAL) en el si dels quals l’Entitat ha tingut una activa participació en la proposta normativa i resta de gestions relatives a la millora de les àrees empresarials.

L’any 2.004 es condiciona del camí sud del Polígon com a accés alternatiu al Polígon, s’acorda Auditar anualment els comptes i, davant la necessitat de prestar nous serveis, se signa el contracte d’adquisició de la nova seu de l’Entitat situada en les parcel·les R22 a R25 que s’hi haja en fase de construcció.

Durant l’exercici 2.005 es reordena el trànsit en el Polígon per a evitar la perillositat en els encreuaments i dotar de més places d’aparcament i l’Entitat participa com a organisme intermedi de les empreses en els Projectes Sistema de Xarxa Interempresarial de Gestió de Residus i Implantació d’ISO 9001 i 14.000. A final d’any es formalitza l’escriptura d’adquisició de la nova seu de l’Entitat.

L’any 2.006 s’entreguen pel Promotor les instal·lacions i es determina el seu ús concretant-se en oficines administratives de l’Entitat, despatxos per a empreses que vulguen implantar serveis en el Polígon, una Aula de Formació, una zona per a ampliar el servei de correus i una zona reservada per a obrir una Ludoteca Infantil. L’Entitat participa de nou en el Projecte Diagnòstic Gratuït de Maquinària de les condicions de seguretat i adequació al RD 1215/97 del qual es beneficien les empreses.

Durant l’any 2.007 l’Entitat es posiciona en contra del Projecte del Ministeri de Foment d’eliminar un accés al Polígon i desviar tot el trànsit d’entrada al Polígon i al Pla de la Vallonga a través de la rotonda establida en l’Av. Antiga Pesseta amb C/ Franco, amb les consegüents expropiacions als propietaris confrontants amb la zona. Es realitzen al·legacions i es mantenen reunions amb l’Ajuntament, Cambra de Comerç, Subdelegada del Govern, eixint la notícia a la llum pública en la qual es va manifestar el rebuig a aquesta decisió que col·lapsaria el trànsit del nostre Polígon. Finalment s’aconsegueix paralitzar el projecte, fent-se visible la importància de la unitat d’acció en aquestes situacions.

L’any 2.008 es realitzen diverses al·legacions i gestions, que són estimades, en contra de la modificació de les condicions urbanístiques que planteja la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana d’Alacant per la negativa repercussió que disminuïa les expectatives constructives dels propietaris i suposava un impacte que comportaria convertir l’Av. de l’Antiga Pesseta una via ràpida entre les Autovies de Madrid i Múrcia.

Durant l’exercici 2.009 es inagura en la Seu de l’Entitat, la Ludoteca Infantil Talaies per on han passat ja molts xiquets de treballadors del Polígon que s’han pogut beneficiar d’aquest servei conciliador de la vida laboral i familiar.

La fita més important de l’exercici 2.010 és l’adjudicació per part de la Generalitat a l’Entitat d’un Estudi sobre Pla de Transport, del qual amb posterioritat partirien diversos projectes relacionats amb la mobilitat sostenible.

Durant l’any 2.011 s’aconsegueix, amb la col·laboració de l’Ajuntament, barrar el perímetre aquest i sud del Polígon per a augmentar la seguretat i s’endreça l’entrada Polígon amb la plantació de palmeres.

Al juny de 2011, es llança el primer número de la nostra Revista Atalaya Empresarial.

També en 2011, es presenta la nova web adaptada a les noves exigències tecnològiques.

En l’exercici 2.012 l’Entitat participa diverses taules del Projecte del Pla Estratègic d’Alacant, “Impulsalicante” col·laborant en el Pla de Competitivitat Urbana d’Alacant.

La Direcció General de la Policia concedeix a l’Entitat, en la persona del seu Director de Gestió, la Menció honorífica, Categoria B, per les seues aportacions en matèria de seguretat.

Per a facilitar el transport dels treballadors del Polígon s’habilita en la web de l’Entitat l’accés a la plataforma Projecte de Cotxe Compartit.

En 2.012 també s’implanta la Plataforma E-learning Atalayas.

Durant l’exercici 2.013 s’incideix en la comunicació de les activitats en Atalayas a través de la Web, mitjans generalistes, la nostra revista, etc i es promou el Projecte Atalayas Verda per a impulsar la millora ambiental del Polígon.

En 2014 fruit de les al·legacions presentades per l’Entitat es minora al 50 per cent la taxa de guals a aplicar en les empreses del Polígon.

També es posa en marxa la Comunitat de Pràctiques d’RR.HH. Atalayas.

En 2015 se celebra la I jornada/acció amb bici al Treball organitzada per l’Entitat per a la difusió d’aquest mitjà de transport.

2016 es culmina amb la I Edició de l’Esdeveniment 100 Estudiants 20 Empresaris.

En 2017 es realitzen al·legacions al Projecte de Catàleg de Proteccions de l’Ajuntament que proscrivia l’ampliació de Atalayas la necessitat de les quals és elevada al consistori i al Sepes tenint en compte la falta de sòl per a satisfer noves localitzacions d’empreses.

Es construeix la rotonda de l’encreuament entre el Carrer Lliura i Av. de l’Antiga Pesseta i s’habiliten més places d’aparcament.

També es participa en el Projecte de Millora de les Àrees Industrials d’Alacant.

En 2.018, l’Entitat participa en les comissions d’elaboració de la nova Llei de Gestió, Modernització i Promoció e Àrees Industrials.

L’Entitat participa en l’elaboració de la petició d’ajudes a l’IVACE per a inversions de millora en Talaies.

En 2.018, es recull la petició de sòl industrial de les empreses del Polígon per a impulsar l’ampliació de Talaies. A aquests efectes es realitzen diverses accions amb Sepes i l’Ajuntament.