PLA DE SEGURETAT I EMERGÈNCIA DE L'ÀREA INDUSTRIAL DE TALAIES
UN PAS MÉS CAP A LA VANGUARDIA DE LES ÀREES EMPRESARIALS​

Des de l’Entitat de Gestió de l’àrea empresarial de Las Atalayas continuem treballant per a aconseguir els reptes i objectius marcats dins de l’ambiciós projecte “Atalayas Ciutat Empresarial 2025”.

Continuem fent xicotets passos en el camí que ens vaig guiar a la consecució d’un horitzó complet, marcar una fita dins de la gestió d’àrees empresarials, que consolide a Las Atalayas com un referent a nivell mundial.

En el següent “A fons” volem presentar a grans trets el nou “Pla de Seguretat i Emergències de l’Àrea Industrial de Las Atalayas”, sent pioners a presentar un projecte d’aquesta entitat a nivell nacional.

La major part d’empreses que operen en el nostre entorn compten amb un pla d’actuació en cas d’emergències, però l’Entitat de Conservació ha volgut anar més enllà i presentar un pla conjunt davant riscos que puguen afectar a tot l’àrea.

LA IMPORTÀNCIA D'UN PLA DE SEGURETAT I EMERGÈNCIES​

Elaborar aquest pla d’emergències requereix d’una àrdua investigació prèvia amb la qual identificar els riscos, la gravetat dels regs, l’enumeració i descripció de les empreses i treballadors que desenvolupen la seua activitat en l’àrea i l’ocupació de les emergències.

És molt important establir una relació entre els tipus de riscos que es troben associats a la salut de les persones, als diferents edificis / naus i a l’entorn que té perquè siga possible identificar, en funció de cada tipus de risc, quals són les situacions d’emergència que puguen succeir i establir una sèrie d’accions de prevenció per a oferir la resposta adequada en el cas que arribara a succeir.

El pla de seguretat i emergències haurà de considerar la gravetat de l’emergència com a base per a aconseguir un bon desenvolupament.

El pla d’emergències, contempla diverses activitats bàsiques que s’han de realitzar perquè puga ser implantat i no quedar en l’oblit. Les accions que es poden realitzar són l’establiment de fitxes d’intervenció, generar diferents manuals amb instruccions per als treballadors i persones que visiten les nostres instal·lacions, elaborar plans de formació per als implicats i l’actualització de manera periòdica la formació, tindre actualitzat el pla de simulacres anuals i realitzar sessions informatives als empleats perquè sàpien com actuar en cas d’emergència.

El pla d’emergències és molt important perquè, a més de ser una manera d’estandarditzar la reacció que han de tindre les persones que es troben en el moment de l’emergència en l’àrea industrial, ofereix confiança als treballadors i minimitza la possibilitat que apareguen alguns riscos. Aquest seria el principal motiu pel que realitzar un pla d’emergències.

A grans trets les diferents fases que s’han de seguir són:

■ Alertar i detectar l’emergència. És necessari que es comunique pels canals establits per a tal fi la situació d’emergència. Amb això ens assegurem que es realitze una correcta intervenció i es prenguen les precaucions necessàries.

■ Alarma. Gràcies a una alarma d’emergència s’informa a totes les persones de l’organització que existeix una situació d’emergència. Haurà d’existir una persona en l’organització que s’encarregue d’aquesta tasca i haurà de contactar amb els serveis oportuns, si fora necessari. És molt important el paper dels responsables de seguretat en aquests casos, ja que ells són els que han de reaccionar d’una forma ràpida, calmada i amb ordre.

■ Intervenció. Per a exercir un control sobre les emergències, és necessari que intervinguen els treballadors amb la formació adequada per a respondre a la situació de manera correcta. És necessari que se socórreguen els béns, ajudar a les persones, organitzar el desallotjament immediat de les instal·lacions, etc. Tot això no és possible si no es compta amb un pla d’emergències conegut per totes les persones que integren l’organització.

■ Acceptar les ajudes externes. En situacions en les quals es necessita la intervenció d’ajuda externa, es procedeix segons s’estableix en el pla d’emergències i la informació haurà de ser oferida pel personal del centre de treball.

PARTS FONAMENTALS DEL PLA DE SEGURETAT I EMERGÈNCIES DE LES TALAIES​

Atenent a tota la teoria mostrada en les línies precedents, l’objectiu principal del present Pla de Seguretat i Emergència de l’Àrea Industrial de Las Atalayas és el de constituir-se com una eina organitzativa global, que permeta donar una resposta adequada a les possibles situacions de risc individual o col·lectiu, davant possibles situacions catastròfiques o situacions calamitoses.

Per a això s’estableixen els procediments d’actuació, designant els mitjans materials i humans necessaris per a garantir la protecció de les persones, els béns i el medi ambient.

L’àmbit d’actuació del present Pla de Seguretat i Emergència de l’Àrea Industrial de Las Atalayas, són les possibles emergències que ocórreguen en l’Àrea Industrial i les seues zones confrontants, sempre que aquestes que siguen competència assumible de les empreses que componen aquest parc empresarial o del conjunt d’aquest.

Per a aquelles diferents, i que siguen considerades competència municipal o la competència de la qual corresponga a la Generalitat Valenciana, s’atendrà a l’especificat en el Pla Territorial d’Emergències del Municipi d’Alacant (PTEMA) o al Pla Territorial d’Emergències en la Comunitat Valenciana (PTECV) respectivament per a cada cas.

Tenint en compte la Norma Bàsica d’Autoprotecció aprovada pel Reial decret 393/2007 de 23 de Març, i el catàleg d’activitats amb risc, ampliat en la Comunitat Valenciana per aprovació del Decret 32/2014, de 14 de Febrer, no contempla de manera expressa la necessitat d’elaboració d’un pla específic de gestió d’emergències o d’autoprotecció de les àrees industrials, des de l’Entitat de Gestió de l’Àrea Industrial de Las Atalayas (en acció subvencionada per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum) hem abordat de manera voluntària i coordinada amb els Serveis Tècnics de Protecció Civil de l’Excm. Ajuntament d’Alacant, l’elaboració del citat Pla de Seguretat i Emergència de l’Àrea Industrial de Las Atalayas, per a la seua incorporació prèvia autorització, al Pla Territorial d’Emergències del Municipi d’Alacant (PTEMA).

De manera més descriptiva, aquest pla compta amb diversos apartats de gran importància. Tot pla d’aquest tipologia comença amb una descripció d’àrea industrial, una anàlisi dels accessos i les seues qualitats, descripció de les xarxes de sanejament i xarxa d’hidrants, la disponibilitat del servei de control i vigilància dut a terme per l’empresa Wincontrol, els usos de l’espai tant de l’àrea industrial com de l’entorn que limita amb ella així com una anàlisi de possibles vulnerabilitats. A això s’afig una enumeració detallada d’empreses i parcel·les que ocupen en àrea i la seua expressió en un pla.

Una altra de les consideracions a tractar i de gran importància és l’anàlisi de riscos tant interns com externs.

Els riscos interns són aquells que es deriven de la implantació de cadascuna de les activitats establides al parc empresarial. Partint de la informació subministrada per cadascuna de les empreses establides al parc empresarial es perfila un escenari de riscos predominant que es pot plasmar gràficament, a més d’enumerar els escenaris de risc previstos per cadascuna de les empreses en els seus respectius plans d’autoprotecció o plans d’emergència.

El primer pas en l’anàlisi de riscos és la identificació d’activitats o amenaces que impliquen riscos durant les fases de construcció, operació/manteniment i tancament/abandone de l’organització.

Una vegada identificades les amenaces o possibles aspectes iniciadors d’esdeveniments, s’ha de realitzar l’estimatiu de la seua probabilitat d’ocurrència, en funció de les característiques específiques. A més, s’ha de realitzar l’estimatiu de la severitat de les conseqüències sobre els denominats factors de vulnerabilitat que podrien resultar afectats (persones, medi ambient, sistemes, processos, serveis, béns o recursos, i imatge empresarial).

Entre les principals amenaces es troben el risc d’incendi, risc d’explosió, risc de fugides de combustible canalitzat o emmagatzemat i risc de vessaments i abocaments nocius, tòxics i/o contaminants.

Els riscos externs són aquells derivats de la ubicació de l’Àrea Industrial i l’entorn immediat que l’envolta.

El primer pas en l’anàlisi de riscos externs, és la identificació de les amenaces que impliquen riscos a l’àrea industrial. Una vegada identificades les amenaces, s’ha de realitzar l’estimatiu de la seua probabilitat d’ocurrència, en funció de les característiques específiques; a més, s’ha de realitzar l’estimatiu de la severitat de les conseqüències sobre els denominats factors de vulnerabilitat que podrien resultar afectats (persones, medi ambient, sistemes, processos, serveis, béns o recursos, imatge empresarial, població en general).

A continuació es descriuen breument els riscos externs: Riscos d’inundacions, risc d’incendi forestal, risc d’accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril, risc d’accidents greus i risc sísmic.

TRAÇANT UN PLA D'ACTUACIÓ​

Definits l’estructura de l’àrea i havent analitzat els seus riscos el següent pas és traçar un pla d’acció de seguretat. Aquest contempla els aspectes d’estructura, organització i operativitat que s’han de tindre en compte en cas que es produïsca una emergència en l’Àrea.

Com a elements essencials del pla d’acció destaquen la creació d’una estructura organitzativa per a la gestió de les emergències en l’àrea industrial, la creació d’una classificació de les emergències, l’establiment de protocols de detecció i notificació d’accidents, incidents i altres successos perceptibles, l’adopció de les mesures de protecció a la població (evacuació i confinament) i el suport mutu de mitjans i recursos. Taula d’estructura.

Establida l’estructura teòrica del Pla d’Acció de Seguretat cal passar a la seua implementació i manteniment.

La implantació del pla i, especialment, el manteniment de la seua operativitat, és un dels aspectes més importants d’aquest. La responsabilitat de la implantació i el manteniment del Pla de Seguretat i Emergència corresponen a l’entitat de gestió de l’Àrea Industrial, i per tant, a tots els establiments que la integren.

Pla de Seguretat i Emergència de l’Àrea Industrial ha de preveure les accions d’implantació que es desenvoluparan, per a mantindre actualitzat i plenament operatiu el mateix.

Les accions de l’implantació poden resumir-se en la Creació d’un Comité de Seguretat i Emergència, la capacitació dels membres de la unitat estratègica i d’aquells components dels equips de verificació que pogueren tindre participació activa en la gestió d’emergències, la difusió del Pla mitjançant l’enviament a tots els establiments que formen l’Àrea, a l’Entitat de Gestió, al Dpto. Tècnic de Protecció Civil, dependent de l’Excm. Ajuntaments d’Alacant, i als Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament. També es requereix d’una adaptació dels Plans d’Autoprotecció individuals, dels Establiments de l’Àrea Industrial, una formació i informació als treballadors que formen part del cens empresarial de l’Àrea industrial de Atalayas i la realització d’exercicis i simulacres amb almenys periodicitat anual.

Dins de les accions de manteniment han de realitzar-se una revisió i actualització del Pla anualment i una comprovació de mitjans i recursos disponibles en casos d’emergència establint en el seu cas, una planificació de les revisions, manteniments i substitucions que foren necessari realitzar, així com un programa d’auditoria interna periòdica.

No n’hi ha prou amb traçar i mantindre un Pla d’Emergències amb periodicitat. Les emergències, en moltes ocasions, necessitaran d’un suport extern que generalment és vital per a controlar i eliminar el succés, d’ací la importància que el Pla de Seguretat i Emergència de l’Àrea Industrial s’integre en la planificació d’un àmbit superior, en el cas Las Atalayas, dins del Pla Territorial enfront d’emergències del Municipi d’Alacant. Des d’aqueix moment es quedarà supeditat al que es requerisca per part del comandament del S.P.E.I.S. , així com brindar l’ajuda necessària i posar a la disposició d’aquests, els recursos materials i humans disponibles per a la gestió de l’emergència.

Si la situació ho requereix en virtut de la categoria d’emergència aquests plans poden quedar supeditats a uns altres de major àmbit restituint-se les cadenes de comandament a mesura que s’augmenta l’escala del Pla.

Tenint en compte aquestes premisses, els Plans d’Autoprotecció dels establiments de l’Àrea Industrial de Las Atalayas hauran d’adaptar el seu contingut als nous riscos, els sistemes d’alerta, i mesures de protecció a la població reflectides en el Pla de Seguretat i Emergència de l’Àrea Industrial.

El Pla de Seguretat i Emergència de l’Àrea Industrial de Las Atalayas, s’ha desenvolupat sota la consigna de constituir-se com un document viu i en contínua adaptació i revisió. No obstant això, s’estima una vigència de cinc anys, transcorreguts els quals, haurà de realitzar-se una anàlisi en profunditat de l’estat de l’Àrea Industrial i la normativa vigent i procedir a una nova redacció del mateix si això s’estima convenient.

Les modificacions que suposen les actuacions abans referides hauran de ser ratificades per la direcció del Pla de Seguretat i Emergència de l’Àrea Industrial, i quan siga procedent, comunicada al Departament Tècnic de Protecció Civil d’Alacant.